Bất động sản Trung Quốc

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang gặp “hạn”

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, dư nợ cho vay mới của hệ thống các tổ chức tín dụng nước này trong